REGULAMIN

1. INFORAMACJE O PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA SERWISU

 1. Serwis BackLink24 skupia swoją działalność na sprzedaży produktów oraz usług niezbędnych do realizowania założeń pozycjonowania stron internetowych

 2. Do skorzystania z funkcji serwisu BackLink24 niezbędne jest posiadanie komputera, smartfonu lub innego urządzenia mobilnego, które jest wyspoażone w przeglądarkę obsługującą JavaScript.

3. ZAKUPY/ZAMÓWIENIA

 1. Zrealizowanie zakupu produktów i usług oferowanych w serwisie BackLink24 nie wymaga rejestracji.

 2. Realizacja zakupu w serwisie BackLink24 odbywa się poprzez dodanie produktu lub usługi do koszyka za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka", a następnie kliknięcie na przycisk "Kupuję i płacę".

 3. Warunkiem realizacji zakupu jest podanie przez prawidłowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail.

 4. Jeżeli Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę prowadzi działalność gospodarczą to wówczas zobowiązany jest do podania danych firmy oraz NIP-u (Numer Identyfikacji Podatkowej).

 5. Możliwość dokonywania zamówień w serwisie BackLink24 dostępna jest przez cały rok, 24 godziny na dobę, a termin realizacji zamówień precyzowany jest w formularzy zakupu.

 6. W wypadku pojawienia się okoliczności, które czasowo lub całkowicie uniemożliwiają realizację złożonego zamówienia firma SCYLA Bartłomiej Pabisiński zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji, uprzednio informując w trybie natychmiastowym Kupującego/Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.

 7. Zamówienia, w których Kupujący/Zamawiający w sposób nieprawidłowy podał dane teleadresowe (brak numeru telefonu, nieaktywny adres e-mail) nie będą rozpatrywane.

 8. Ceny produktów i usług, które znajdują się w ofercie serwisu BackLink24 podane są w walucie PLN (polski złoty) i jest w nie wliczony podatek VAT.

 9. Właściciel serwisu BackLink24 - firma SCYLA Bartłomiej Pabisiński za kupione/zamówione produkty i usługi wystawia fakturę VAT. Podstawą do otrzymania przez Kupującego/Zamawiającego faktury VAT jest podanie w formularzy prawidłowych danych firmy oraz NIP-u.

 10. Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

 11.  Czas realizacji podany przy usługach jest wykonywany w dni robocze. I w niektórych przypadkach może się wydłużyć.

4. PŁATNOŚCI

 1. Serwis BackLink23 umożliwia Kupującym/Zamawiającym płatność za pośrednictwem przelewu bankowego oraz płatności online poprzez serwisy płatności internetowych transferuj.pl, dotpay.pl, paypal.com .

 2. Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą dokonanie płatności.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. II. Przerwy techniczne

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. II. Postanowienia końcowe

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

9. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


Konto klienta