1. INFORMACJE O PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM

Bartłomiej Pabisiński SCYLA 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69 lok. 9, NIP: 738-214-64-32

Tel. +48 511 261 240, e-mail: kontakt@backlink24.pl

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA SERWISU

1.Serwis BackLink24 skupia swoją działalność na sprzedaży produktów oraz usług niezbędnych do realizowania założeń pozycjonowania stron internetowych

2.Do skorzystania z funkcji serwisu BackLink24 niezbędne jest posiadanie komputera, smartfonu lub innego urządzenia mobilnego, które jest wyspoażone w przeglądarkę obsługującą JavaScript.

3. ZAKUPY/ZAMÓWIENIA

1.Zrealizowanie zakupu produktów i usług oferowanych w serwisie BackLink24 nie wymaga rejestracji.

2.Realizacja zakupu w serwisie BackLink24 odbywa się poprzez dodanie produktu lub usługi do koszyka za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka", a następnie kliknięcie na przycisk "Kupuję i płacę".

3.Warunkiem realizacji zakupu jest podanie przez prawidłowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail.

4.Jeżeli Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę prowadzi działalność gospodarczą to wówczas zobowiązany jest do podania danych firmy oraz NIP-u (Numer Identyfikacji Podatkowej).

5.Możliwość dokonywania zamówień w serwisie BackLink24 dostępna jest przez cały rok, 24 godziny na dobę, a termin realizacji zamówień precyzowany jest w formularzy zakupu.

6.W wypadku pojawienia się okoliczności, które czasowo lub całkowicie uniemożliwiają realizację złożonego zamówienia firma SCYLA Bartłomiej Pabisiński z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kalwaryjskiej 69 lok.9 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji, uprzednio informując w trybie natychmiastowym Kupującego/Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.

7.Zamówienia, w których Kupujący/Zamawiający w sposób nieprawidłowy podał dane teleadresowe (brak numeru telefonu, nieaktywny adres e-mail) nie będą rozpatrywane.

8.Ceny produktów i usług, które znajdują się w ofercie serwisu BackLink24 podane są w walucie PLN (polski złoty) i jest w nie wliczony podatek VAT.

9.Właściciel serwisu BackLink24 - firma SCYLA Bartłomiej Pabisiński za kupione/zamówione produkty i usługi wystawia fakturę VAT. Podstawą do otrzymania przez Kupującego/Zamawiającego faktury VAT jest podanie w formularzu prawidłowych danych firmy oraz NIP-u.

10.Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

11.Czas realizacji podany przy usługach jest wykonywany w dni robocze. I w niektórych przypadkach może się wydłużyć.

12.Po okresie 12 miesięcy mamy prawo do nieprzedłużania linków które zostały dodane w naszych miejscówkach ( Artykuły Sponsorowane , Katalogi ). W niektórych przypadkach możemy odmówić przedłużenie linków w momencie kiedy baza jest pełna i korzystne jest dla nas nie dodawanie linków z danej branży.

4. PROCEDURA REKLAMACJA i REZYGNACJA

1.Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2.Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Szymbark 639 , Szymbark 38-311, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: kontakt@backlink24.pl

3.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4.Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

5.Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

7.O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

8.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@backlink24.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (jeżeli dokonałeś zakupu w sklepie).

5. PŁATNOŚCI

1.Serwis BackLink24 umożliwia Kupującym/Zamawiającym płatność za pośrednictwem przelewu bankowego oraz płatności online poprzez serwisy płatności internetowych transferuj.pl, dotpay.pl, paypal.com.

2.Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą dokonanie płatności.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi pozyskiwane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Nabywcy dokonują rejestracji dobrowolnie. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3.Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4.W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5.Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. II. Przerwy techniczne

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo